கிராஃபைட் தூள்

கிராஃபைட் தூள்

  • கிராஃபைட் எலக்ட்ரோடு பவுடர்

    கிராஃபைட் எலக்ட்ரோடு பவுடர்

    கிராஃபைட் மின்முனை மற்றும் முலைக்காம்புகளை எந்திரத்தின் போது இது ஒரு வகையான துணை தயாரிப்பு ஆகும்.நாங்கள் மின்முனையில் துளை மற்றும் நூலை உருவாக்குகிறோம், முலைக்காம்பை டேப்பர் மற்றும் நூலால் வடிவமைக்கிறோம்.அவை குழாய் சேகரிப்பு அமைப்பு மூலம் சேகரிக்கப்பட்டு, தோராயமாக நுண்ணிய தூள் மற்றும் கிரிபிள் பவுடர் என திரையிடப்படுகின்றன.

  • கிராஃபிடைஸ் செய்யப்பட்ட பெட்ரோலியம் கோக் (ரீகார்பரைசர்)

    கிராஃபிடைஸ் செய்யப்பட்ட பெட்ரோலியம் கோக் (ரீகார்பரைசர்)

    இது LWG உலையின் துணை தயாரிப்பு ஆகும்.பெட்ரோலியம் கோக் மின்முனையின் கிராஃபிடைசேஷன் போது வெப்ப காப்புப் பொருளாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.கிராஃபிடைசேஷன் செயல்முறையுடன், எங்களிடம் கிராஃபைட் எலக்ட்ரோடும், துணை தயாரிப்பு கிராஃபிடைஸ் செய்யப்பட்ட பெட்ரோலியம் கோக்கும் உள்ளது.2-6மிமீ அளவுள்ள துகள் ரீகார்பரைசராக அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.நுண்ணிய துகள் தனித்தனியாக திரையிடப்படுகிறது.